ประมนต์ สุธีวงศ์

ซามูไรผู้ใจบุญ

นักบริหารมืออาชีพ ประมนต์ สุธีวงศ์ ชาวไทยรายแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ ชั้นนำอีกหลายแห่ง รวมถึง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ของโตโยต้า มอเตอร์ ในไทยแล้ว ยังมีพันธกิจในการสืบสานปณิธานองค์กรด้วยการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ภาครัฐ องค์กรเพื่อสังคมในการพัฒนา-รักษาคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

“โตโยต้า เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โครงการแรกคือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตและนักศึกษา และหลังจากนั้นได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมตามมาอีกหลายโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อวันข้างหน้าที่ดีขึ้นของสังคมตลอดไป ภายใต้แนวทางในการ

กำหนดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่เราได้วางแนวทางไว้ดังต่อไปนี้
1.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนแก่สังคมไทย
2.สนับสนุนการอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของชุมชนในด้านต่างๆ
4.ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คือหนึ่งในบริษัทรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีโรงงานประกอบรถยนต์ 3 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการส่งออก และเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ตัวอย่างในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และภายใต้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 40 ปี

“เรายังคงความมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนทางสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงมูลนิธิโตโยต้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานซึ่งองค์กรของเรายึดมั่นอยู่เสมอในความรับผิดชอบตอบแทนสังคมไทย ที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นให้เป็นองค์กรที่ดีแก่สังคมไทย”

“ผลลัพธ์ที่เราได้รับกลับมาจากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมนั่นคือการที่ทำให้บริษัทกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ดังเจตนารมณ์เดิมนับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศในการที่จะเติบโตร่วมไปกับสังคมไทย”

ทั้งนี้กิจกรรมหลักๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วกันอาทิ

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อเนื่องกัน การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบทุน 50 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญคนไทยและชาวต่างประเทศไปร่วมทำการสอนแก่นิสิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP (Toyota Technical Education Program) ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่สถาบันในสังกัด กรมอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 12 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมซึ่งเป็นการให้ความสนับสนุนทางด้านการศึกษา การถ่ายทอดความรู้วิทยาการการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา ถึงระดับมหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น นำวงดุริยางค์มาแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีคลาสสิค พร้อมนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งจัดแสดงในประเทศไทยต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 16

โครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ, โครงการปล่อยปูลงทะเลเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์, โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับกองทัพบก, โครงการ ‘Stop Global Warming’ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างกิจกรรมที่ช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยหลักอันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน, โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการส่งเสริมด้านกีฬา โดยการให้ความสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อาทิ เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันแบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 1997, การจัดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าคัพ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมสังคมอื่นๆ เช่น น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยและรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย, มอบข้าวรัชมงคลจำนวน 400 ตันแก่ 40 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล, เปิด ‘โรงสีข้าวรัชมงคล’ ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้งโรงสีข้าว ช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำผลิตผลจากโรงสีข้าวมาจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่พนักงานโตโยต้า ตลอดจนครอบครัวโตโยต้า ทั้งนี้ ข้าวรัชมงคลยังถูกนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย ฯลฯ

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิโตโยต้า ตั้งแต่ปี 2535 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยมอบทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท และในโอกาสครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2545 ทางบริษัทจึงได้มอบทุนเพิ่มให้กับมูลนิธิฯ เป็น 400 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ ทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์

“ทั้งนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการผมขอยืนยันถึงกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ว่ายังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายที่ว่า เราจะเป็นองค์กรที่ดีของประเทศไทย ด้วยการมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยกล่าวคือเรามีความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะเห็นได้จากหลายๆ กิจกรรมที่เราจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมเพื่อวันข้างหน้าที่ดีขึ้นของสังคมตลอดไป”

Related contents:

You may also like...