พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

“ กองทัพอากาศจะต้องเป็นหลักประกันในด้านความมั่นคงของชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมที่จะปกป้องน่านฟ้าไทย ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ”

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากกำลังสมองของมนุษย์ ทำให้พรมแดนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากผืนดิน ผืนน้ำ นั่นคือ ผืนฟ้า นำพามาสู่ความจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ทางอธิปไตยของชาติเหนือน่านฟ้า กองทัพอากาศของไทยมีวิวัฒนาการร่วมกับการก่อกำเนิดการบินของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ระยะเวลาไม่ถึง ๑ ศตวรรษ กองทัพน้องใหม่จะกลายเป็นกองทัพที่มีการพัฒนาอันดับแนวหน้าของภูมิภาค

“ กองทัพอากาศไทยก่อกำเนิดมาเพียง ๙๒ ปี แต่ถือว่ากำเนิดมาพร้อมๆ กับกำเนิดเครื่องบินของโลก เป็นกองทัพที่มีขนาดเล็ก แต่มีขีดความสามารถสูง กองทัพอากาศได้สร้างสมเกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทหารอากาศทุกคน จะเห็นได้จากความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ เตรียมกำลังทางอากาศและป้องกันราชอาณาจักร รวมถึงการปฏิบัติภารกิจที่มิใช่ทางทหาร ที่สำคัญได้แก่ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพและการปฏิบัติเพื่อมนุษยธรรม เป็นต้น

“ กำลังทางอากาศเป็นกำลังรบทางเทคโนโลยี ปฏิบัติการด้วยระบบที่มีความซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง และมีจำนวนจำกัด องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ กำลังพล อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ ฯลฯ และสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น องค์ความรู้ ภาวะผู้นำ ขวัญ วัฒนธรรม ความสามัคคี ความกล้าหาญ เป็นต้น ดังนั้นกำลังทางอากาศจึงเป็นกำลังรบที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่าง และส่งผลในทันทีเมื่อปฏิบัติการ

“ คุณลักษณะเฉพาะของทหารอากาศ คือ การยอมอุทิศตน ยอมแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำ สละได้แม้เลือดเนื้อ จนกระทั่งถึงชีวิต เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการกระทำนี้ เกิดมาจากจิตวิญญาณที่ได้รับการปลูกฝังมายาวนาน ด้วยความยึดมั่นในสถาบันหลักจะไม่เกิดความลังเลหรือข้อกังขาแต่อย่างใด พร้อมกระทำได้ในทันที หากได้รับการสั่งการ ทุกคนพร้อมและยินดีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งอธิปไตยของชาติ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งทหารอากาศต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ปฏิบัติการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งความปลอดภัยของน่านฟ้าไทยและความสงบสุขของประชาชน รักษาผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ และการช่วยเหลือประชาชน ”

“ ผมเริ่มชีวิตทหารตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ช่วงนั้นก็จะมีความสุขแบบเด็กวัยรุ่น แต่พอเริ่มมาเข้าที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เรียนอีก ๕ ปี ก็จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และเริ่มรู้จักในเรื่องของการจะต้องทำอะไรให้กับกองทัพ ให้กับประเทศชาติมากขึ้น เราก็จะภูมิใจและรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอยู่ด้วย ก็มีความภาคภูมิใจพอสมควร

“ ผมคิดว่าข้าราชการทหารอากาศเราได้มีโอกาสดี เรามีโอกาสได้สัมผัสกับชาวต่างชาติ สัมผัสกับอะไรต่างๆ มากกว่าคนอื่นๆ เรามีการฝึกร่วม เรามีอะไรต่างๆ หรือเราได้มีโอกาสไปฝึกต่างประเทศ เรียนต่างประเทศมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ขณะนี้ทหารอากาศจึงควรจะเป็นคนที่มีความรู้ มีความสุภาพ และทันสมัย การปฏิบัติตน การพูดคุย หรือความรู้ที่เรามีนั้นผมคิดว่าเรามีความจำเป็น เพราะว่าเราจะต้องไปสัมผัสกับชาวต่างชาติ ควรจะต้องมีบุคลิกและความรู้ที่รอบรู้มากพอ ไม่เช่นนั้นเราจะพูดคุยกับคนต่างชาติไม่ได้ กลายเป็นที่ดูหมิ่นด้วยซ้ำไป

“ สีของกองทัพอากาศคือสีเทา ในสมัยโบราณเลยนะครับ สีเทาของเราจะสีหม่นกว่านี้ สีอ่อนกว่านี้ สมัยผมเป็นเด็กๆ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ชุดเทาคอแบะของผมจะเหมือนกับสีเมฆฝนที่กำลังจะตก มันจะสลัวมัว

“ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในเครื่องแบบทหารอากาศตั้งแต่สมัยโบราณ คือเราจะมีช่อชัยพฤกษ์ เนื่องจากว่าการบินนั้นมันเสี่ยงกับความตายมาก เราจะสูญเสียนักบิน สูญเสียช่างอะไรต่างๆ เหล่านี้เยอะ เราจึงใช้ช่อชัยพฤกษ์ประดับที่คอเหมือนกับเป็นพวงหรีด เป็นการเตือนใจอันหนึ่ง เพื่อให้ทหารอากาศนั้นไม่ตั้งอยู่บนความประมาท ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน เราต้องอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติ

“ เครื่องแบบของทหารอากาศสำหรับผมคิดว่าบ่งบอกอยู่สองประเด็น คือ เกียรติยศเกียรติศักดิ์ ที่เรามี และการที่เราจะปฏิบัติภารกิจของเราโดยที่เราคำนึงถึงความตาย โดยไม่กลัวความตายครับ

“ กองทัพอากาศต้องมีความคล่องตัว มีความอ่อนตัว กองทัพอากาศนั้นมีกำลังอยู่ทั่วทุกฝูงบิน ทั่วทั้งประเทศ หลายจังหวัด มีอยู่สิบกว่ากองบิน เราสามารถควบคุมจากส่วนกลางด้วยอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารทุกประการเราจะใช้ระดมพร้อมกับสั่งการ บางครั้งเราต้องการเครื่องจากเชียงใหม่ลงไปทำงานที่ภาคใต้เราก็สั่งได้ทันที เราเรียกว่าเป็น Centralize control และเนื่องจากเรามีความเร็ว มีความพร้อมของชุดปฏิบัติการต่างๆ เราจึงสามารถที่จะทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมาก

“ การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นแบบก้าวกระโดด ทำให้สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนากิจการทางทหารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่มีเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่ง คือ มีพื้นฐานการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็นปัจจัยชี้วัดประสิทธิภาพของกองทัพอากาศที่สำคัญมาก

“ กองทัพอากาศในอนาคตนั้น จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งที่จะเป็นกองทัพที่มีขนาดกะทัดรัด ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานแทนการใช้แรงงานจำนวนมาก มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีของยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ กับแนวคิดในการบริหารจัดการทางทหารในรูปแบบใหม่ อีกทั้งต้องสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การพัฒนากองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติการในด้านการยุทธร่วม / ผสม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้สูงสุด สามารถช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม สร้างความมั่นคง ก่อให้เกิดเสถียรภาพ และเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติในด้านอื่นๆ เสริมสร้างให้เกิดสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค

“ องค์ความรู้ด้านการบินของกองทัพอากาศ จะส่งผลให้นโยบายความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคสัมฤทธิ์ผล การพัฒนาด้านการซ่อมสร้างอากาศยาน การพัฒนาด้านกิจการอวกาศ การพัฒนาด้านการซ่อมสร้างอากาศยาน การพัฒนาด้านกิจการอวกาศ การพัฒนาด้านเวชศาสตร์การบิน การพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนา ”

“การชนะที่ดีที่สุดคือการชนะโดยที่ไม่รบ ยกตัวอย่างนักมวย ผมมีนักมวยเฮฟวี่เวท อีกค่ายก็มีนักมวยเฮฟวี่เวท มันจะไม่ค่อยต่อยกันนะ เพราะต่อยแล้วก็เจ็บด้วยกันทั้งคู่ ถ้าผมมีฟลายเวท อีกบ้านหนึ่งมีนักมวยเฮฟวี่เวท บางทีมันจะมาแซวบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยเกรงใจ มันถึงต้องมีการแข่งขันทางด้านการทหาร การแข่งขันนั้นไม่ใช่เพื่อจัดซื้อจัดหา แต่เป็นการทำให้นักมวยมันมีขนาดรุ่นเดียวกัน พอมีขนาดรุ่นเดียวกันแล้วมันจะไม่ค่อยต่อยกัน ”

“ สำหรับปัญหาบ้านเมืองในมุมมองของผมขณะนี้ คิดว่าเป็นเพราะคนเราเห็นกับตัวเองมากเกินไป ลืมนึกถึงส่วนรวมหรือประเทศ เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ หรือในประเทศนี้ บางทีเราต้องไปอยู่นิ่งๆ และว่างๆ เราต้องมองกลับเข้ามา ต้องอย่าเห็นแก่ตัว ถ้าเราเห็นแก่ตัวเองเมื่อไหร่เราก็จะเกิดความคิดว่าตัวกูของกู แต่ในการแก้ปัญหาเราคงจะไปทำให้ทุกคนมาคิดอย่างที่ผมว่าไม่ได้ ต้องรู้จักคิดทบทวน ละความเห็นแก่ตัวลง

“และถ้าถามถึงมุมมองต่อการเมือง ผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในประเทศ ทุกคนมีส่วนในการเมืองทั้งสิ้น จะบอกว่าทหารมายุ่งการเมืองไม่ได้ ไม่ใช่ เพราะว่าผมมีสิทธิ์เลือกตั้ง มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าประเทศชาติควรจะเป็นอย่างไร ทหารทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าทหารรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของการป้องกันประเทศ ในด้านความรับผิดชอบต่อประเทศมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่เราไม่มุ่งหวังว่าเราจะต้องไปเป็นผู้บริหารประเทศ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของทหาร

เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจ และช่วยกันทำให้การเมืองของประเทศเราเป็นการเมืองในอุดมคติ เป็นสิ่งที่ทำประโยชน์และให้อะไรกับประชาชนมากๆ พยายามลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางฐานะ หรือเศรษฐกิจ หรืออะไรก็ตามแต่ ให้มันเข้ามาใกล้กันเพื่อให้ทุกคนมีความสุข ”

Related contents:

You may also like...