ณินทิรา โสภณพนิช

The Queen’s Gallery ศูนย์กลางงานศิลป์

เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่ ‘ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ‘ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางสิลปะมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย มากกว่า 20 งาน ซึ่งได้รับการต้อนรับและสนับสนุนด้วยดีจากผู้ทำงานในแวดวงศิลปะ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย ศิลปินน้อยใหญ่ ข้าราชการ สถานเอกอัครราชฑูตต่างประเทศ ธุรกิจเอกชน ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการบริหารหอศิลป์ฯ กล่าวว่า หอศิลป์ฯ แห่งนี้เกิดจากพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงมีต่อศิลปินไทย เพื่อให้มีสถานที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมดีเด่นของศิลปินรุ่หใ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจิตรศิลป์ รวมทั้งเป็นสถานที่แสดงผลงานของอาจารย์และศิลปินไทยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

จะเห็นได้ว่าหอศิลป์ฯ แห่งนี้มีทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จึงทำให้มีการดัดแปลงและปรับปรุงอาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า ให้มีความทันสมัย สวยงามและเหมาะสมแก่การใช้เป็นหอศิลป์ โดยมีโถงต้อนรับและพื้นที่นิทรรศการอยู่ชั้นที่ 1 และมีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการตั้งแต่ชั้นที่ 2-4 ส่วนชั้นที่ 5 เป็นห้องทำงาน ห้องวิดีทัศน์ และห้องสำหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ นอกจากนี้บริเวณดาดฟ้าชั้น 6 ส่วนหนึ่งยังสามารถจัดทำเป็นที่ซ่อมแซมภาพและกรอบรูปได้ด้วย โดยรวมแล้วมีพื้นที่จัดนิทรรศการและใช้งานประมาณ 3,700 ตารางเมตร

และนับเป็นสิริมงคลสูงสุดที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชทานนามตามพระนามาภิไธย อีกทั้งยังได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิหอศิลป์ฯ ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิหอศิลป์ฯ สามารถสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

“ เนื่องจากหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ คณะดำเนินงานของเราจึงไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่อย่างใด เจตนารมย์สำคัญ คือมุ่งสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ให้ได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่มีที่จัดแสดงผลงานที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้ด็กและเยาวชนหันมาให้ความสนใจในกิจกรรมทางศิลปะมากขึ้น ”

ผลงานการแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่ผ่านมานั้น ถือว่าได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนที่ศิลปะมักจะจำกัดอยู่ในวงแคบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ศิลปะสมัยนี้ไม่ได้ยึดติดกับกรอบประเพณีดั้งเดิม แต่มีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค และรูปแบบวิธีการนำเสนอใหม่ๆ ที่หลายหลาย ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่งานจิตรกรรมเท่านั้น ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้หอศิลป์ฯ แห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง

“ ผู้ชมจะมีความตื่นตัวและสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษางานศิลปะมากขึ้น อย่างนิทรรศการ ‘ ไตรสูรย์ ‘ ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากผู้ชม ซึ่งนอกจากจะมาชมชิ้นงานแล้ว ยังให้ความสนใจกับกิจกรรมการศึกษาที่หอศิลป์จัดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปาฐกถา หรือการจัดนำชมนิทรรศการ ”

หอศิลป์ฯ แห่งนี้แม้จะมีเพียงนิทรรศการหมุนเวียนแสดง 2-3 เดือน แต่ในอนาคตทางหอศิลป์ฯ ได้มีแนวคิดในการนำผลงานสะสมของจิตรกรรมบัวหลวงที่เคยทำการประกวดเมื่อ 26 ปีที่แล้ว ซึ่งมีผลงานดีๆ มากมายที่หาดูได้ยากใน Collection ที่น่ามาจัดแสดง เป็นผลงานในยุคแรกๆ ของศิลปินที่ตอนนี้มีชื่อเสียง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จักและชื่นชมในคุณค่า ศึกษาวิธีการ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเหล่านี้ นับเป็นการเรียนรู้จากคนรุ่นเก่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของศิลปินต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปะ เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทช่วยเชิดชูส่งเสริมศิลปินอาวุโส และสนับสนุนงานของศิลปินรุ่นใหม่ สานต่อและพัฒนาแนวคิดทางศิลปะให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

HI-CLASS-239

Related contents:

You may also like...