ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-structurity

100

ความกลัวโดยธรรมชาติแล้วมิใช่สิ่งถาวร หากแต่เป็นจินตนากรรมที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขทางสังคม การเมืองและวิกฤติทางอุดมการณ์ อย่างไรก็ตามในสถานะการณ์ปัจจุบันความกลัวถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตจนในบางครั้งความกลัวอยู่ใกล้กับชีวิตจนบุคคลมิทันได้สังเกตุ ยิ่งไปกว่านั้นความกลัวกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมที่ซึ่งปัจเจกบุคคลใช้ชีวิตโดยสมยอมภายใต้วัฒนธรรมแห่งความกลัวดังกล่าว ความกลัวจึงเป็นประเภทหนึ่งของวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งมิได้มีความเป็นแก่นสาร (Essential) ในตัวของมันเอง

นิทรรศการ “ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-structurity” โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2556 เนื้อหาสำคัญในโครงการนี้คือการสร้างบทสนทนาและข้อถกเถียงในปริมณฑลของ “การเมืองแห่งความกลัว” (Politics of Fear) เพื่อที่จะเปิดโอกาสในการทำความเข้าใจลักษณะต่างๆของความกลัวในสังคมโลกร่วมสมัย ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกต่อเสรีภาพและอิสรภาพที่สมควรแก่ปัจเจกบุคคล

สถานที่จัดงาน 1028/5 อาคารพงษ์อมร ชั้น 4 ถนนพระราม 4, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กทม 10120
โทร: +669 0198 8749 แฟกซ์:+66 2679 8619
อีเมล : info@338oidagallery.com
หมายเหตุ สถานที่ตั้งประมาณ 30 เมตร จากรถไฟฟ้าใต้ดินด้านขวา, สถานี ลุมพินี ทางออก 1
เปิด : วันพุธ ถึง วันจันร์ เวลา 13.00. – 17.00 น. และ ตามนัดนัดหมาย
************************************************************************************************************************
เมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์, mae@tqpr.com โทร: 0 2 260 5820 ต่อ 115

เปิดงาน : 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 – 21.00 น.

Related contents:

You may also like...