โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย “มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี”

AW_PR rev 22.04.2013 resize

ร่วมชื่นชมกิจกรรมยิ่งใหญ่ตระการตาหาดูได้ยาก เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างยิ่งใหญ่ นิทรรศการนำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบภาพ ๓๖๐ องศา งดงามด้วยเทคนิคพิเศษภายในโดมขนาดใหญ่ จัดแสดง ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยจะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. (เนื่องจากมีการใช้เทคนิคแสง ทำให้จำเป็นต้องชมในช่วงค่ำ)

รับบัตรชมฟรี รับบัตรเข้าร่วมงานหรือสำรองที่นั่งได้ที่ … ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
โทรศัพท์ 02 224 1379 ต่อ 108, 02 224 1342, 02 225 3097
Facebook : www.facebook.com/thaisilpheritage

กรมศิลปากร ขอเชิญชาวไทยร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี” (วันที่ 30 เมษายน 2556) 18.00 น.

Related contents:

You may also like...