นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Wok

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของไทยจากผู้คนในอดีต อันมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ปัจจุบัน ทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ร่วมกับความคิดวิทยาการสมัยใหม่ ให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบการวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระจริยวัตรทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ “สังเกต จด และจำ” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทางคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับรากฐานทางวิชาการจากแนวพระดำริและการค้นคว้าของพระองค์มาเรียนรู้และศึกษาวิจัย ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555” ขึ้น โดยเล่าผ่านนิทรรศการเรื่องราวชีวประวัติผลงานการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ต่อไป ตลอดจนจัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่หาดูได้ยาก

นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 บริเวณผนังโค้งชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน และมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 17.30 น. โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร.089-7390007 และ 081-6911953
Email : shoutrepublic@gmail.com และ poomjaidesign4u@gmail.com
Facebook : facebook.com/150th.anniversary.of.prince.damrong
************************************************************************************************************************
คุณพามดา โสตถิพันธุ์ โทร.089-7390007 email : shoutrepublic@gmail.com

Related contents:

You may also like...