The Coral lamp

สิ่งที่คุณเห็น มันถูกเรียกว่า โคมฟังปะการัง ออกแบบโดย Studio Aisslinger ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม ผลงานชิ้นนี้คุณจะเห็นถึงลักษณะโครงสร้างของปะการัง รูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งมันก็เป็นผลงานก็ที่สวยดีนะ แต่รู้สึกว่ามันจะดูเหมือนรังผึ้งซะมากกว่า…จริงมั้ย???

Related contents:

You may also like...