วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว

24536

สงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม มณฑลยูนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย (สงกรานต์เป็นคำสันสกฤตหมายถึงการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศีหรือคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่) ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เป็นที่เข้าใจผิดของชาวต่างประเทศเรียกว่า “สงครามน้ำ” เทศกาลสงกรานต์นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้ว ยังถือเป็นวันสำคัญของคนไทยอีก คือ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ คือ วันสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา สังคมวัฒนธรรม ความมั่นคงทางรายได้ การทำงาน และด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ยังให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุทุกปี อาทิ การกราบขอพรและการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น

วันครอบครัว จะตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบ ครัวให้มากขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว โดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก ฉะนั้นอย่ามัวเพลินเล่นน้ำกันจนลืมให้เวลากับครอบครัว จึงขอนำเอาเรื่องความสำคัญของครอบครัวมากล่าวไว้ในที่นี้นะครับ ว่าสมาชิกในครอบครัวควรมอบความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยามใดเมื่อมีสมาชอกในครอบครัวมีปัญหาหรืออาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความไม่สบายใจไม่ควรที่จะนิ่งดูดาย สิ่งหนึ่งที่ทำได้และไม่เหลือบากกว่าแรงคือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะว่าไปแล้วการอยู่รวมกันเป็นคนหมู่มากย่อมต้องมีความไม่เข้าใจกันหรือกระทบกระทั่งกันบ้าง การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะสังคมเรานี้ทุกวันต่างคนต่างอยู่กันจนกระทั่งว่านิสัยนี้จะลุกลามไปในครอบครัวหลายๆคนด้วย ควรเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่จะดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น มิใช่เพียงแต่จะมุ่งหน้าหาเงินเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น ครอบครัวเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตในทุกคน ยามใดที่เราท้อหากเรามีสมาชิกในครอบครัวที่คอยมอบความรัก ความจริงใจให้แก่เราแล้ว ในเวลาที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวว่างพร้อมกันควรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมกันเช่น การเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรม โลกทั้งใบก็จะเปี่ยมไปด้วยความสุข

24535

ใกล้จะสงกรานต์แล้ว หากใครที่ยังไม่เคยให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัว ลองปรับวิธีคิดใหม่ วางแผนในใจคร่าวว่าในโอกาสพิเศษมหาสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้กับคนที่มอบความรักที่บริสุทธิ์ให้เราตลอดชีวิตบ้าง

Text : Porsche Kittisak K

Related contents:

You may also like...