ตั้งตนชอบหมายถึงอย่างไร มงคลชีวิตข้อที่ 6

hy
ทุกคนมีทางเดินที่แตกต่างกันไป แต่ทุกคนมีเป้าหมายชีวิตของตนเองงที่หวังไว้ บ้างคาดหวังอยากมีหน้าที่การงานที่ดี มั่นคง เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคม มีรายได้สูง เพื่อความร่ำรวย อยู่สุขสบายในชีวิต มีบ้านใหญ่โต มีรถคันหรู มีเสื้อผ้าสวยงาม มีบริวารมากมาย แต่หลายๆคนในช่วงเวลาเดินทางสู่เป้าหมายในทางโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมักจะลืมมองหาเป้าหมายความสุขสบายภายในใจของตนเอง ที่ถือว่าอยู่ใกล้ตัวมากโดยไม่ต้องลงทุนอะไร

มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ

หลายท่านอาจสงสัยว่าตั้งตนชอบหมายถึงอย่างไร ? ตั้งตนชอบ หมายถึง การตั้งเป้าหมายชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้อง แล้วประคับประคองตนให้ดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่รักความก้าวหน้าทั้งหลายจึงจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายชีวิตให้ถูกต้องก่อน จากนั้นจึงไปเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถ พากเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องนั้นให้ได้

อะไรคือเป้าหมายชีวิต

 • เป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาตินี้ เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้ด้วยการประกอบอาชีพ ที่สุจริต ไม่ผิดกฏหมาย ไม่ผิดศีลธรรม จะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ความถนัดของบุคคล
 • เป้าหมายชีวิตในขั้นกลาง คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้า เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่า นอกจากจะพยายามตั้งฐานะของตนให้ได้แล้ว ก็จะตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกๆ โอกาสที่อำนวยให้ เพื่อสะสมเป็นทุนสะเบียงในชาติต่อไป เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส ก็ยังต้องเกิดใหม่อยู่ร่ำไป
 • เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ การตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบเพื่อปราบกิเลสให้หมดสิ้นแล้ว เข้านิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้มีแต่ความสุขอันเป็นอมตะ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

 

วิธีรักษาเป้าหมายชีวิตให้มั่นคง
1.ฝึกให้เป็นคนมีศรัทธา ได้แก่ มีเหตุผล เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ การเชื่อมี 2 แบบ
1.1 เชื่ออย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยปัญญา เรียกว่า ศรัทธา
1.2 เชื่ออย่างไร้เหตุผล ปราศจากปัญญา เรียกว่า งมงาย
ศรัทธาขั้นพื้นฐาน 4 ประการคือ
- เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงไม่ว่างเปล่า เมื่อทำอะไรแล้วย่อมเป็นกรรม คือเป้นความชั่วความดีมีขึ้นในตน
- เชื่อในผลของกรรม คือเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว โดยการทำดีนั้นจะต้องทำให้ครบองค์ประกอบ 3 ประการจึงจะได้ดีคือต้องทำให้
ถูกดี คือมีปัญญาสามารถทำถูกวัตถุประสงค์ของงานนั้น
ถึงดี คือมีความพยายามที่จะทำงานนั้นให้เต็มตามความสามารถ
พอดี คือมีสติดี ไม่ทำจนเลยเถิดไป เผื่อเหนียวมากไปจนเกิดความเสียหาย
- เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือเชื่อว่าบุญ และบาปอันเป็นผลของกรรมดีและกรรมชั่ว ย่อมติดตามบุคคลผู้ทำนั้นตลอดไป
- เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์
2. ฝึกให้เป็นคนมีศีล อย่างน้อยศีล 5
3. ฝึกให้เป็นคนมีความรู้ เป็นพหูสูตร คือหมั่นศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
4. ฝึกให้เป็นคนมีจาคะ คือรู้จักเสียสละ
5. ฝึกสมาธิให้ใจผ่องใส เกิดปัญญา

อานิสงส์การตั้งตนชอบ

 • เป็นผู้สามารถพึ่งตนเองได้
 • เป็นผู้ไม่ประมาท
 • เป็นผู้เตรียมพร้อมไว้ดีแล้วก่อนตาย
 • เป็นผู้มีความสวัสดีในทุกที่ทุกสถาน
 • เป็นผู้บูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด
 • เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
 • เป็นตัวอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลัง
 • เป็นผู้ป้องกันภัยในอบายมุข
 • เป็นผู้มีแก่นคน สามารถตักตวงประโยชน์จากชีวิตได้เต็มที่
 • เป็นผู้ได้รับสมบัติทั้ง 3 ได้งาย คือมนุษย์สมบัติ ทพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ

ฯลฯ

Thanks to images from

http://good-wallpapers.com/men/14095

http://www.cps.ac.th/techer/math/kru2/images/stories/894trophy.jpg

Related contents:

You may also like...