“Harps Greatest Hits” เพลงฮาร์พยอดฮิต

HARPS

สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้หันมาให้ความสนใจและเข้าใจในคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยและส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย โดยการใช้สื่อทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคม รักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย

ดังนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมของพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการ “ร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินต่างๆ ได้มีเวทีสร้างสรรค์และแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

ศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม เป็นศูนย์กลางแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนวิชาดนตรีและจัดจำหน่ายเครื่องดนตรีฮาร์พ หรืออย่างที่ชาวไทยเรียกว่า พิณฝรั่ง แก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 เพื่อเป็นการรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ซึ่งเป็นเจ้าฟ้านักฮาร์พคนแรกของเมืองไทย

จุดประสงค์
เผยแพร่ดนตรีฮาร์พให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทย ส่งเสริมและสนับสนุนนักฮาร์พรุ่นใหม่และนักดนตรีอาชีพ เพื่อที่ประเทศไทยจะได้กลายเป็นศูนย์กลางฮาร์พในภูมิภาคนี้

ผลงานที่ผ่านมา

  •  พ.ศ. 2550ได้รับเชิญให้แสดงในงานพระเมรุของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ท้องสนามหลวง
  • จัดเทศกาลดนตรีฮาร์พ และการแข่งขันระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2552 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2555
  • พ.ศ. 2553 ได้รับเชิญให้ไปแสดงคอนเสิร์ต ‘Thai Songs from the Harp Strings’ในงานเทศกาล Edinburgh Harp Festival ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์
  • พ.ศ. 2554 จัดการแสดงคอนเสิร์ต ‘Harp At Sunset Down’ ณ สวนลุมพินี

 

************************************************************************************************************************
Vivaldi publication
Sansanee maneesangrat

Related contents:

You may also like...