ทัศนะคติของครอบครัว วันนี้ในวันวาน

ric031

ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เพราะครอบครัวจะสร้างคนเก่ง ดี มีความสามารถขึ้นมาพัฒนาประเทศ ครอบครัวถือเป็นหน่วยเล็กๆที่บ่งบอกได้ว่าคนแต่ละคนถูกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างไร ด้วยวิธีใด

ครอบครัวไทยสมัยก่อนเป็นครอบครัวขยาย ขยายเสียจนกว้างไปหมดไล่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดไปจนถึงเหลนก็อยู่ในรั้วบ้านเดียวกัน แรกๆปลูกเรือนหลังเดียวก่อน พอสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ปลูกเพิ่มอีก มีอีกก็เพิ่มอีก จนกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรของคนนามสกุลเดียวกันไปเลยทำนองนั้น ครอบครัวสมัยก่อนมีความอบอุ่นปรองดองกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันทำนองว่า แม่ไม่อยู่ป้าช่วยเลี้ยงหลาน ตาไม่อยู่น้ามาดูแลยายแทนตา บ้านป้าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทั้งตระกูลก็ขนขบวนพากันไปช่วยงานบุญ ขูดมะพร้าว ต้มแกง เฮฮาทั้งบ้าน

การอบรมสั่งสอนก็เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บ้านนี้ยายทำกับข้าวอร่อย แม่ก็เรียนรู้มาสู่ลูก ลูกก็ส่งไปถึงหลาน ส่วนเรื่องคุณธรรมต่างๆ แบบคนสมัยก่อนที่มักพึ่งพาจากวัด จากพระ ก็ถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานให้กลายเป็นคนมีศีลธรรม รู้จักขนบธรรมเนียม กาลเทศะ ความเคารพผู้ใหญ่ แต่มาสมัยนี้สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดมลายหายไปเกือบหมดแล้ว อย่างดีที่สุดคือมีแต่พ่อแม่ลูกเท่านั้น จากครอบครัวใหญ่ ครอบครัวขยายก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว หัวเดียวกระเทียมลีบไม่สุงสิงกับใคร

umpang-teelorsu-69

ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพมาเป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้า มีผลให้ชาวนาต้องผลิตข้าวเป็นจำนวนมากเพื่อขายและเพื่อส่งออกการที่จะทำให้ผลิตผลข้าวมากขึ้น ชาวนาต้องลงทุนซื้อปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หากปีใดฝนแล้งทำนาไม่ได้ก็ทำให้ชาวนาขาดทุน ท้ายที่สุดกลายเป็นหนี้สินจนทำให้ต้องจำนองหรือขายนา กลายสภาพมาเป็นผู้เช่าที่ดินและมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพในสังคมปัจจุบันซึ่งกลายมาเป็นสังคมทุนนิยมที่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่าง

ปัจจุบันเมื่อว่างเว้นจากฤดูการทำนาชาวนาก็มุ่งเข้าสู่เมืองอันมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างครอบครัวไทย ทุกวันนี้ถ้าไปในชนบทจะพบว่ามีแต่คนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน พูดง่ายๆว่ามีแต่คนแก่กับเด็ก หนุ่มสาวออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองปล่อยลูกไว้ให้ตายายเลี้ยงเมื่อคน หนุ่มสาวไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าน ประเพณีการขยายครอบครัวโดยการที่ลูกเขยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพ่อตาเป็นแรงงานช่วยพ่อตาทำนาค่อยๆหมดไป การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกลุ่มญาติสนิทค่อยๆ หมดไป การทำนาต้องใช้เงินจ้างทั้งในการดำนาและเกี่ยวข้าว เกิดมีอาชีพรับจ้างดำนาเกี่ยวข้าวแทน การนวดข้าวก็หมดไปมีการจ้างรถพ่นข้าวมาแทน การแลกเปลี่ยนแรงงานและความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนพึ่งพาระหว่างเครือญาติในหมู่บ้านจึงค่อยๆสลายไปด้วย แต่ก่อน นับได้ว่าผู้หญิงเป็นแกนหลักในสังคมหมู่บ้าน ปัจจุบันนี้ผู้หญิงจำนวนมากเข้ามาทำงานในเมืองเป็นกรรมกรในโรงงาน เด็กรับใช้ทำงานตามบ้านพนักงานในภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนถูกล่อลวงมาเป็นโสเภณี ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะครอบครัวไทยในอดีต

images

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศต่อวันสงกรานต์และวันครอบครัว จำนวน 1,512 คน ถึง “ครอบครัวไทย” ในวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมามีความแตกต่างกันหรือไม่?” ได้ข้อสรุปว่า...ร้อยละ 68.63 แตกต่าง เพราะสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนในครอบครัว ต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ ความใกล้ชิด การดูแลเอาใจใส่ลดน้อยลง ลูกหลานมีอิสระและมีเสรีภาพในการปกครองตนเองมากขึ้น ฯลฯ ร้อยละ 19.61 ไม่แตกต่าง เพราะถึงอย่างไรสถาบันครอบครัวก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในสังคมไทย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก การมีสัมมาคารวะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ฯลฯ ร้อยละ 11.76 ไม่แน่ใจ เพราะวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการให้เวลา ความรัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อกันมากกว่า ฯลฯ

สภาพสังคม การทำงาน การดำรงชีวิตบีบบังคับให้กลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องเอาตัวรอดในสังคมให้ได้ แต่งงานก็ย้ายบ้านออกมาอยู่กันเองเพราะจะได้ไม่ต้องมีภาระไปเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้อง มีงานบ้านญาติคนไหนก็ไม่ค่อยจะไปเพราะต้องทำงานเลี้ยงตัวเอง เสียเวลา มีลูกก็ไม่ค่อยพาไปไหว้ปู่ย่าตายายเพราะไกล จะพามาอยู่ที่บ้านด้วยก็กลายเป็นภาระไม่มีใครดูแล ต้องหาเงินมากขึ้นเพื่อมาดูแล ปู่ย่าตายายเลยนั่งหงอยๆ นัยน์ตาเศร้า รอลูกหลานมาหามาเยี่ยม ปีหนึ่งมาสักสองครั้งคือปีใหม่และสงกรานต์ก็ดีใจแทบทิ้งไม้เท้าวิ่งออกไปรับ

Text : Porsche Kittisak K
Thanks to information an image from
http://www.dhammadelivery.com/goodcamp-detail.php?camp_id=214
http://blog.sarnrak.net/Nutty%20Profes/blog/100419121559
http://www.google.co.th/imgres?hl=en&client=firefox-a&hs=i4V&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:th:official&biw=1366&bih=575&tbm=isch&tbnid=FJWp41x5VH-0cM:&imgrefurl=http://www.mirrorwild.com/archives/6171/umpang-teelorsu-69&docid=jswFB0_wh21CVM&imgurl=http://www.mirrorwild.com/wp-content/uploads/2012/10/umpang-teelorsu-69.jpg&w=900&h=600&ei=hLwHUfChOtDNrQfjloCYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:47,s:0,i:231&iact=rc&dur=473&sig=111323625234316085828&page=4&tbnh=180&tbnw=272&start=40&ndsp=15&tx=132&ty=91
http://www.google.co.th/imgres?hl=en&client=firefox-a&hs=i4V&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:th:official&biw=1366&bih=575&tbm=isch&tbnid=61qe_FY0QK9iPM:&imgrefurl=http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php%3Ft%3D37748&docid=9Np8LRVGE72PDM&imgurl=http://www.thaidphoto.com/forums/attachment.php%253Fattachmentid%253D147226%2526stc%253D1%2526d%253D1163677136&w=640&h=457&ei=hLwHUfChOtDNrQfjloCYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:0,i:198&iact=rc&dur=1548&sig=111323625234316085828&page=3&tbnh=180&tbnw=256&start=25&ndsp=15&tx=76&ty=58

Related contents:

You may also like...