เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
เกิด : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
ประวัติโดยสังเขป : บุตรสาวคนที่ 4 จากบุตรจำนวน 10 คนของนายเลิศ ชินวัตรและนางยินดี ชินวัตร (ธิดาในเจ้าหญิงจันทร์ทิพย์ (ณ เชียงใหม่) ระมิงค์วงศ์) เป็นน้องสาวคนถัดจากนางสาวเยาวเรศ ชินวัตร จบประถมศึกษาศึกษา จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จบมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ครอบครัว : สมรสกับ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในขณะที่นายสมชายตำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ นายยศธนัน วงศ์สวัสดิ์ นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ โดยนางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ เป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง

Related contents:

You may also like...