รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์ // Assoc. Professor. Kanjana Chookruvong

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ // Assoc.Pro.Kanjana Chookruvong

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์-ครุศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • M.Ed (Secondary Ed), Ed.D. (Curriculum and Instruction in Science),
  • GG .(Graduate Gemologist) The Gemological Institute of America (GIA),
  • FGA (Diploma in Gemmology)

 

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประธานโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ โครงการ JARAD
  • อาจารย์พิเศษสาขาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)
  • อาจารย์พิเศษสาขาอัญมณี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีศาสตร์ FGA (Diploma in Gemmology)

 

ครอบครัว : รศ.ดร.กาญจนา สมรสกับนายสุชาติ ชูครุวงศ์ มีบุตรธิดา รวม 2 คน คือ นายฤชุพัณณ์ ชูครุวงศ์และนางสาวนันทวาณี ชูครุวงศ์

รศ.ดร.กาญจนา กล่าวว่าเธอ “ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะเธอสังเกตเห็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือประสบความสำเร็จในชีวิต เขาเหล่านั้นเติบโตมากับครอบครัวที่ดี สภาพแวดล้อมหล่อหลอมให้เขาได้คิดดี ทำดี ซึ่งครอบครัวนี้ถือเป็นกระจกสะท้อนในแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี”

Related contents:

You may also like...