จัดองค์ประกอบที่เรียบง่ายนั้นให้ดูมีความคิด ในยุคใหม่(ค.ศ.1970-1990)

ในช่วงยุค ค.ศ.1970 เป็นช่วงยุคที่สังคมมีความคิดเกี่ยวกับรสนิยมสมัยใหม่ สืบเนื่องมาจากการนำภาพยนตร์มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เน้นความทันสมัยที่มีความเรียบง่าย มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น จึงมีการออกแบบสิ่งต่างๆ ให้มีการใช้งานหลายรูปแบบหรือมีการใช้งานมากขึ้น เน้นความแปลกที่เป็นอกลักษณ์เฉพาะตนมากขึ้น จึงทำให้การออกแบบในช่วงยุค ค.ศ.1970 มีลักษณะเก๋ โดยจัดองค์ประกอบที่เรียบง่ายนั้นให้ดูมีความคิด และเน้นการลงตัวให้มากที่สุด

การออกแบบเครื่องประดับในยุค ค.ศ. 1970 จึงมีความหลากหลายในแนวความคิดและแรงบันดาลใจ เนื่องจากนักออกแบบเครื่องประดับมีอิสระในการออกแบบค่อนข้างสูง และเน้นความมีเอกลักษณ์ที่เรียบแต่มีคุณภาพ ละเอียดลออ ไม่จำกัดวัสดุในการผลิตเครื่องประดับมากนัก พร้อมกับพยายามนำประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ ให้เป็นเครื่องประดับที่มีประโยชน์และคุณค่ามากขึ้น จึงทำให้การออกแบบเครื่องประดับมีความแปลก มีความลงตัวสูง

ต่อเนื่องมายังช่วง ค.ศ.1980 เป็นช่วงที่การออกแบบเครื่องประดับเน้นการใช้วัสดุอื่นๆ เป็นสำคัญ โดยมิได้คำนึงถึงความมีค่าวัสดุมากนัก นอกจากออกแบบอย่างเหมาะสมและเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักการออกแบบเครื่อง ประดับในยุค ค.ศ.1980 จึงมีทั้งแนวความคิด ลักษณะการออกแบบและการผลิตด้วยวัสดุต่างๆ มีหลากหลาย มีหลายรูปแบบในแนวทางของความเป็นสมัยใหม่ แต่ความเป็นแฟชั่นเครื่องประดับในยุค ค.ศ.1980 นี้ ได้นิยมเสียวเพลง คนดนตรีของมาดอนน่า ซึ่งเป็นช่วงที่นิยมเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ หนาๆ เป็นเรขาคณิต

ค.ศ.1990 ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักออกแบบเครื่องประดับนิยมมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายๆ ด้าน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคการผลิต การใช้วัสดุอื่นๆ รูปทรงหรือผลประกอบที่เกิดขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ออกแบบเครื่องประดับจะไม่นำเอาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนไปผลิตผลงานเป็นของตนเอง แต่ต่างสร้างสรรค์ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองทั้งสิ้นจัดเป็นการเคลื่อน ไหวทางด้านการออกแบบเครื่องประดับที่ดี

TEXT : KITTISAK KANDISAKUNANONT
***********************************************************************************
http://www.retro-housewife.com/1970-retro-jewelry.html
http://www.etsy.com/listing/79734632/rhinestone-necklace-vintage-faux-pearl
http://www.milkywayjewels.com/chanel_jewelry.html
http://www.etsy.com/listing/87042094/vintage-trifari-jewelry-1970s-silver

Related contents:

You may also like...