บุคคลตัวอย่างปี 2012


สดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด เข้ารับโล่เกียรติคุณ“บุคคลตัวอย่างด้านภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์”ในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012″ (Quality Persons of The Year 2012) จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตัวแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน ”วันเทคโนโลยีแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.)เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

พรรวี สุรมูล และอรวีร์ วิริยธนานนท์
บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 627- 3501 ต่อ 110 หรือ 221 มือถือ 081 735 9213 และ 086-555-7419

Related contents:

You may also like...