รู้ให้ลึกถึง “เทศกาลกินเจ”

เทศกาลกินเจ มีมาตั้งครั้งบรรพกาล สมัยราชวงศ์ชิง ประวัติศาสตร์จีนโบราณ กว่าจะรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นให้เป็นชาติมหาอำนาจในเอเชียได้ย่อมต้องมีการประกาศสงครามเพื่อความเป็นเอกราช แน่นอนว่าสงครามย่อมแลกมาด้วยเลือดเนื้อและความบอบช้ำของบรรพบุรุษชาวจีนจำนวนมหาศาล

การออกสงครามของราชวงศ์ชิง มี 9 ขุนพลที่มีใจรักชาติ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยการยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาเอกราชและปกป้องราชบัลลังก์ราชวงศ์ชิง หลังจากสงครามยุติลงแผ่นดินจีนได้มาซึ่งเอกราชแต่แลกมาด้วยชีวิตของ 9 ขุนพล* ประชาชนอยู่ในสภาพอดอยากปากแห้ง กินอยู่อย่างแร้นแค้น ไม่มีอาหารที่ดีทาน แม้แต่สัตว์ก็ล้มหายตายจากหมด มีเพียงพืชพรรณที่พอเหลืออยู่บ้างเท่านั้น เนื่องจากถูกนำไปส่งเป็นเสบียงแก่การสงคราม ความทราบถึงพระเจ้าแผ่นดิน ท่านจึงอยากตอบแทนบุญคุณของ 9 ขุนพลนี้ มีดำริว่า “ทำอย่างไรจึงจะให้บุญคุณ 9 ขุนพลนี้คงอยู่ จะตอบแทนอย่างไร”

ราชสำนักจีนจึงจัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของ 9 ขุนพล และรับประทานเฉพาะอาหารที่ละเว้นจากการฆ่า นั่นก็คือพืชผัก เป็นการงดเนื้อสัตว์ (เจตนาคือเป็นการละเว้นจากการฆ่า เนื่องจากสงครามได้เสียชีวิตผู้คนไปจำนวนมหาศาล ประกอบกับในช่วงนั้นการกินอยู่เป็นไปอย่างยากลำบาก จึงได้เลือกสรรอาหารที่ราษฎรสามารถนำมาร่วมสักการะกับราชสำนักได้) มีการถือศีลอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 9 วัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความเสียสละและความมีใจรักชาติ นอกจากนี้แล้วมีการกำหนดให้มีการแต่งกายสีขาวเพราะชุดสีขาวจะเกิดแสงสะท้อนเมื่อถูกแสง เพื่อให้ดวงวิญญาณของ 9 ขุนพลได้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากแห่แหนมาสักการะ 9 ขุนพล นอกจากนี้แล้วสีขาวยังเปรียบถึงความบริสุทธิ์เสมือนจิตใจของ 9 ขุนพลที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อส่วนรวม ขุนพลได้รับส่วนบุญกุศลจากราษฎรจีนที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถือศีลให้ กระทำเช่นนี้ทุกปีจนเกิดเป็น “เทศกาลกินเจ” ซึ่งเกิดในเดือนตุลาคม (เดือน 9 ของชาวจีน)

หลังจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของ 9 ขุนพลแล้ว ประเทศจีนมีงานที่เรียกว่า “วันชาติจีน” ก็จะมีการกินเจ 9 วันด้วยเช่นกัน

การกินเจ 9 วันโดยราษฎรจีนเพื่อชดเชยบาปให้กับ 9 ขุนพล แม้ว่าการฆ่ามนุษย์ในการสงครามจะเป็นบาปมหันต์ แต่นำมาซึ่งเอกราชแก่แผ่นดินจีน ราษฎรจีนสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสงจากชุดขาว เปลวเทียน ควันธูปล่องลอยขึ้นไปยังสรวงสวรรค์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบว่าราษฎรที่กำลังสักการะอยู่นี้มารวมกัน ณ ที่นี้เพื่อร่วมกันขอขมาลาโทษแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการฆ่าคนของ 9 ขุนพล จากก้านธูปที่ไหว้ ควันธูปที่ชาวจีนวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการงดเว้นอาหารจากเนื้อสัตว์ อีกราษฎรทั้งยังพากันตระหนักว่าในขณะนั้นที่ประเทศจีนขาดแคลนเนื้อสัตว์นั้นเป็นเพราะการสูญสิ้นชีวิตผู้คนในการสงคราม ราษฎรจึงพากันปลูกพืชผักในครัวเรือน

การกินเจตามหลักในสมัยราชวงศ์ชิง เริ่มต้นจากจิตใจที่ต้องระลึกถึงบุญคุณของ 9 ขุนพลที่มีความกล้าหาญ เสียสละและรักชาติ นำมาซึ่งเอกราช ประกอบกับตั้งจิตใจมั่นถึงการละเว้นเนื้อสัตว์ ปราศจากกลิ่นคาวเลือด ซึ่งเนื้อสัตว์เป็นการเครื่องหมายแสดงถึงการฆ่า มีการรับประทานอาหารจากพืชผักแทน อีกทั้งยังตั้งมั่นในศีลอย่างเคร่งครัด หลังแผ่นดินราชวงศ์ชิงสิ้นลง ประเทศจีนก็ยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจและมีเอกราชเป็นปึกแผ่นมายาวนานจนปัจจุบันนี้ การทานเจตามความเชื่อของชาวจีนเพื่อช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงเฉกเช่นขุนพล สามารถกอบกู้เอกราชได้ ซึ่งชาวจีนยังคงสืบทอดเทศกาลกินเจและตระหนักถึงบุญคุณของ 9 ขุนพลจากรุ่นสู่รุ่นจนทุกวันนี้เช่นกัน

ประเทศไทยมีการกินเจกันโดยเข้าใจว่าเพื่อล้างบาปให้กับตนเอง แต่ 3 ปีให้หลังมานี้ มีวิวัฒนาการในการผลิตอาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์เช่นบุกมาทำแทนปลาหมึก กุ้ง โคนเห็ดตากแห้งปรุงรสนำมาทำเป็นอกเป็ดย่างเจ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงกิเลสทั้งสิ้น ทางที่ดีควรทานเจชนิดที่เป็นธรรมชาติ อาทิ ผัก ไม่มีการปรุงแต่ง

เทพองค์หนึ่ง

*9 ขุนพล ได้แก่ จอมเทพวินัยธร, ขุนพลพิทักษ์ตำหนักธรรม, อนุตตรธรรม, ท่านจางเฟย, เตียวหุย, ท่ายเย่ว์เฟย, งักฮุย, อีกสองท่าน ไม่ทราบนาม.

Related contents:

You may also like...