Youth Career Development Program 2012

โรงแรมแรมแบรนดท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับเยาวชนที่ผ่านการฝึกงานในโครงการ Youth Career Development Program (YCDP) 2012 ซึ่งเป็นโครงการอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงแรมแรมแบรนดท์และโรงแรมชื่อดังกับองค์การยูนิเซฟเปิดโอกาสให้เยาวชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานเข้าฝึกงานในสายงานการโรงแรมกับโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ และ หัวหิน เป็นระยะเวลาห้าเดือน

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณขวัญแก้ว วัชโรทัยประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ คุณแอนดรูว์ มอร์ริส ตัวแทนจากยูนิเซฟ คุณอีริค ฮัลลิน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแบรนดท์ ซิลเตอร์คณะซาเลเซียน คุณจินตนา ใจแสน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝึมือแรงงาน คุณภาณี พานพล ตัวแทนจากสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และตัวแทนจากโรงแรมชื่อดังต่างๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ

คุณวนิดา คมขำ เยาวชนจากจังหวัดขอนแก่น ได้รับอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงแรมแรมแบรนดท์ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 20 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 กันยายน 2555 โดยคุณวนิดาได้เข้าฝึกงานกับแผนกแม่บ้านเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แผนกห้องครัว 8 สัปดาห์ และแผนกอาหารและเครื่องดื่มเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ยูนิเซฟเปิดเผยว่าที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการอบรมและส่งเสริมการจ้างงานให้กับเยาวชนด้อยโอกาสประมาณ 1,000 คน โดยเฉพาะจากภาคเหนือและภาคอีสาน นอกเหนือจากโครงการอบรมแล้ว โรงแรมแรมแบรนดท์ยังได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เยาวชนในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการอบรมอีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรการอบรมกับโครงการ โรงแรมแรมแบรดท์ได้รับคุณวนิดา คมขำ เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำในตำแหน่ง Cook helper ที่ห้องครัวยุโรปอีกด้วย โรงแรมแรมแบรนดท์ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Youth Career Development Program โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและโอกาสอย่างยั่งยืนและมั่นคงในด้านการศึกษาและอาชีพของเยาวชนไทย

***************************************************************
สิริรัตน์ เพชรพนมพร
PR Executive โรงแรมแรมแบรนดท์
อีเมลล์ pr@rembrandtbkk.com
โทรศัพท์ 02-261-7100 ต่อ 7443

Related contents:

You may also like...