อุณหัสสวิชัย

ผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อน…

“อุณหัสส” คือความร้อนอันเกิดแก่ตน มีทั้งภายในและภายนอก
ภายนอกมีเสือสางค่างแดง ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ภายในคือ กิเลส วิชัยคือ ความชนะ
ผู้ที่มาน้อมเอาสรณะทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมจะชนะความร้อนเหล่านั้นไปได้หมดทุกอย่าง
ที่เรียกว่า”อุณหัสสวิชัย”

พระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสาม สามารถชนะซึ่งความร้อนนอกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่างๆ
จะเว้นห่างจากอันตรายทั้งหลาย คืออาชญาของพระราชา เสือ สาง นาค ยาพิษ ภูตผีปีศาจ ฯลฯ หากว่ายังไม่ถึงคราวถึงกาลที่จักตายแล้ว ก็จักพ้นความตายด้วยอำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ตนน้อมเอาเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือนั้น

ความข้อนี้มีพระบาลีสาธกดังจะยกมาอ้างอิงในสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์หนุ่ม 500 รูป ประทับอยู่ในราวป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ เทวดาทั้งหลายพากันมาดูแล้วกล่าวว่า….

“บุคคลบางพวกหรือบุคคลไรๆ มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่อบายทั้งสี่ มีนรกเป็นต้น เมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้วจักไปเป็นหมู่แห่งเทพยดาทั้งหลายดังนี้…สรณะทั้งสามคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหน ยังปรากฎอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้ว ผู้นั้นจะอยู่กลางป่าหรือเรือนว่างก็ตาม สรณะทั้งสามก็ปรากฎอยู่แก่เราทุกเมื่อ จึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริง เมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้ง 3 จริงๆจะคลาดแคล้วแก่ภัยทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว”

พระธรรมเทศนาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Thanks to image from http://totalawake.com/blog/?p=345

Related contents:

You may also like...